EFRO- en ESF-middelen - Toewijzingscriteria

Vraag van Marino Keulen aan minister-president Kris Peeters:

De huidige periode van het Europees programma voor de EFRO- en ESF-middelen loopt bijna ten einde.

In het verleden werd een aantal jaren voor het aflopen van het ene programma een standpunt ingenomen ten aanzien van Europa hoe het Europese beleid rond EFRO en ESF er moet uitzien. Er werd ook bepaald of men gebieden in Vlaanderen zou aanduiden om middelen toe te wijzen dan wel of Vlaanderen als één gebied werd aanzien.Over de huidige periode alsook over de toekomstige periode heb ik de volgende vragen voor de minister-president.

1. Hoeveel EFRO-middelen werden er tijdens de huidige Europese beleidsperiode toegezegd aan projecten in Vlaanderen (opgesplitst per provincie en per jaar)?

antwoord Minister Peeters:   Binnen de huidige programmaperiode 2007-2013 werd tot nog toe 192 miljoen euro aan EFRO-steun (hetzij 95,6% van de totale beschikbare enveloppe) toegekend, als volgt verdeeld per provincie en per jaar:

ANTW
LIMB
O-VL
VL-BR
W-VL
2008
20.369.359
19.768.644
11.762.410
12.223.824
18.182.020
2009
8.052.410
3.837.084
10.400.406
3.320.616
3.357.073
2010
13.146.387
18.021.537
8.005.155
5.529.373
12.414.648
2011
7.706.716
1.848.833
1.282.829
2.099.635
3.104.097
2012
2.973.562
2.476.240
1.176.212
865.002
147.240
Totaal
52.248.433
45.952.338
32.627.011
24.038.448
37.205.078

2. Hoeveel ESF-middelen werden er tijdens de huidige Europese beleidsperiode toegezegd aan projecten in Vlaanderen (opgesplitst per provincie en per jaar)?

antwoord Minister Peeters:  Aangezien het Europees Sociaal Fonds (ESF) niet tot mijn bevoegdheden behoort en het beheer ervan ook niet werd toevertrouwd aan het Agentschap Ondernemen, verwijs ik voor deze deelvraag (en voor verdere deelvragen m.b.t. het ESF) naar mijn collegaministers Muyters en Van den Bossche die gedeeld bevoegd zijn voor het ESF.

3. Heeft de minister er zicht op of tijdens deze Europese beleidsperiode de aan Vlaanderen toegekende EFRO- en ESF-middelen volledig benut worden?

Indien niet, hoeveel blijft er over en welke initiatieven heeft de minister reeds genomen om ervoor te zorgen dat er nog een laatste extra inspanning gedaan wordt om deze middelen zo veel als nodig te benutten?
Indien wel, hoeveel is er tekort en over hoeveel projecten gaat dit (opgesplitst per provincie)?

antwoord Minister Peeters: Zoals blijkt uit de bovenstaande gegevens (zie het antwoord op deelvraag 1) werd momenteel al 192 miljoen euro (95,6% van de totale beschikbare EFRO-middelen) in de huidige programmaperiode 2007-2013 aan projecten toegekend. Het beschikbare budget zal dan ook zonder twijfel volledig kunnen worden benut. Bij het lanceren van projectoproepen wordt steeds rekening gehouden met het nog beschikbare budget zodat geen tekorten optreden.

Wat het ESF betreft: zie het antwoord op deelvraag 2.

4. Welk standpunt heeft de Vlaamse Regering ingenomen ten aanzien van Europa over de toewijzingscriteria voor de EFRO-en ESF-middelen voor de volgende Europese beleidsperiode?

antwoord Minister Peeters:  Nogmaals spreek ik me hier enkel uit over het EFRO. Voor de volgende programmaperiode worden de volgende criteria voorzien voor de verdeling van de middelen over de lidstaten wat betreft de meer ontwikkelde regio’s: de in aanmerking komende bevolking, de regionale welvaart, de werkloosheidsgraad, de werkzaamheidsgraad, de scholingsgraad, het aantal vroege schoolverlaters en de bevolkingsdichtheid.

Tijdens de besprekingen op Europees niveau werd vanuit Vlaanderen een groter gewicht verdedigd voor het criterium van de werkzaamheidsgraad. Tevens is de Vlaamse Regering vragende partij dat de verdeelsleutel van de meer ontwikkelde regio’s, meer dan nu het geval is, rekening houdt met de hoge bevolkingsdichtheid.

5. Gaat de Vlaamse Regering gebieden aanduiden in Vlaanderen voor toewijzing van de EFRO- en ESF-middelen voor de volgende Europese beleidsperiode of gaat Vlaanderen als geheel aangeduid worden?

antwoord Minister Peeters:   Zoals in de huidige programmaperiode zal ook voor de volgende programmaperiode één Vlaams EFRO-programma worden opgesteld zodat projecten in geheel Vlaanderen voor steunverlening in aanmerking kunnen komen en flexibeler kan worden ingespeeld op veranderde prioriteiten.

6. Indien er gebieden aangeduid worden, zal Vlaanderen de verdeling dan doen of Europa? Indien Vlaanderen de verdeling doet wat zijn de verdelingscriteria?

antwoord Minister Peeters:   Niet van toepassing (zie antwoord op deelvraag 5).

7. Indien Vlaanderen als geheel wordt aangeduid, zullen er dan nog verdelingscriteria opgesteld worden en indien zo, welke zijn deze?

antwoord Minister Peeters:   Zoals in het huidige programma zal worden gestreefd naar een evenwichtige spreiding van de middelen over de verschillende regio’s. Dit komt evenwel slechts aan bod in een latere fase van het voorbereidingsproces van de volgende programmaperiode.